Fond časova: 3 časa predavanja + 3 časa vežbi

8 ESPB

Nastavnik: Ana Prodanović

Studenti uče istoriju tipografije, posebno razvoja tipografskih pisama koja su i danas u upotrebi. Upoznaju važne elemente slovnog dizajna, konstrukciju slova i razlike među vrstama fontova. Uče da adekvatno upotrebljavaju fontove u odnosu na različite sadržaje. Nakon sticanja elementarnog znanja o fontovima, kroz praktične vežbe uče kako da oblikuju tekst i organizuju strane sa tekstom. Rad sa tekstom uče u programu Adobe InDesign, kroz zadatke kao što su grafičko oblikovanje knjiga, novina i drugih štampanih publikacija. Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za pravilnu i kreativnu upotrebu tipografije u različitim uslovima (štampa, veb, animacija, markiranje prostora, i drugo).