Fond časova: 3 časa predavanja + 4 časa vežbi

9 ESPB

Nastavnik: Nenad Malešević

Studenti uče istoriju grafike i grafičke medije u rasponu od klasičnih štamparskih alata i postupaka do računarske pripreme i procesuiranja štampe. Studiraju pojmove industrijalizovane grafičke proizvodnje. Saznaju karakteristike visoke, duboke, ravne, propusne i digitalne štampe. Informišu se o klasifikaciji i karakteristikama materijala završne grafičke obrade i obradnim postupcima. Kroz praktične vežbe (dizajn poštanskih marki, dizajn i standardizacija oblika upotrebe grafičkog znaka, itd) osposobljavaju se za celishodno povezivanje tipografskih, fotografskih i ilustratorskih formi u oblastima utilitarne grafike.