Fond časova: 3 časa predavanja + 3 časa vežbi

8 ESPB

Nastavnik: Nenad Malešević

Kroz praktične vežbe (studije portreta, studije urbanog pejzaža, studije mrtve prirode) studenti uče tehniku fotografisanja, koristeći različite digitalne medije (od pametnih telefona do full frame DSLR sistema). Uče softver Adobe Lightroom. Nastava se oslanja na primere iz savremene fotografije i istorije fotografije. Posebno, studenti se osposobljavaju za kritiku namene, tj. za raspravu konteksta upotrebe fotografije. Obavezno čitaju teorije Rolana Barta, Suzan Zontag i Vilijama Flusera. Cilj učenja predmeta je da se studenti motivišu za dugoročno bavljenje fotografijom i pripreme za usavršavanje u oblasti grafičkog dizajna.