Fond časova: 2 časa predavanja + 2 časa vežbi

6 ESPB

Nastavnik: Nenad Malešević

Studenti se usavršavaju u specijalizovanim oblastima dizajna grafičkih medija i bave istraživačkim i kritičkim radom relevantnim za dizajniranje štampane forme završnog (master) rada. Saznaju odabrane kvalitete savremenih dizajnerskih i umetničkih praksi, na osnovu čega treba da (re)definišu standarde upotrebe tipografije, ilustracije ili fotografije kod zadatih formi grafičkog dizajna. Bave se uporednom analizom rada dizajnerskih agencija i studija. Posebno, studenti se osposobljavaju za kritiku stanja dizajna kod tematskih publikacija iz domena vizuelnih umetnosti, spram čega koncipiraju dizajn štampane forme sopstvenog završnog rada. Praktično, ishod učenja je plan dizajna štampane forme završnog rada ili dizajn sukcesivnih radova kojima se određene teorijske hipoteze, relevantne za završni rad, ilustruju, ispituju ili potvrđuju u kategorijama grafičkog dizajna.