Fond časova: 3 časa predavanja + 3 časa vežbi

8 ESPB

Nastavnik: Rosana Telarović

Studenti se upoznaju sa načelima projektovanja trodimenzionalnih oblika. Uče odlike ortognalne projekcije, pravila grafičkog prikazivanja tela iz određenih vizura i postupke tehničkog crtanja upotrebom softvera. Uče elemente izrade specifičnih projektnih elaborata, kao i faze projektovanja: od idejnog rešenja do softverski generisanog dizajna na bazi tehničkog crteža (izvedenog u softveru AutoCAD). Bave se problemima komponovanja oblika. Uče osnovna svojstva materijala, kao i pravila njihovog izbora, upotrebe i kombinovanja. Analiziraju primere iz industrijskog dizajna, arhitekture i slikarstva. Posebno, bave se strategijama prezentovanja dizajnerskih projekata.