Izložba „Reči u boji“ predstavlja doktorski umetnički pojekat iz oblasti pisma nastao na doktorskim studijama na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Prikazuje familiju hromatskih tipografskih pisama koja sadrži nekoliko težina i varijacija pisma u ćirilici i latinici. Rad ima teorijsku osnovu u filozofiji Ludviga Vitgenštajna, čiji tekstovi čine sadržaj pojedinačnih plakata. Izloženi plakati pokazaće kako hromatsko pismo odražava Vitgenštajnove stavove i na njih se nadovezuje, čime će biti istaknute mogućnosti ovog pisma da se upotrebi kao vizuelna nadogradnja literarnog sadržaja.
Vitgenštajnova istraživanja oslanjaju se na prirodu jezika, a tipografija, između ostalog, predstavlja vizuelnu formu jezika. Vitgenštajn je ispitivao u kojoj meri ograničenja jezika utiču na domete mišljenja i zaključivanja. Pitanja koja se mogu dovesti u vezu sa jezikom, a time i pismom i tipografijom, tiču se prevođenja čulnog opažanja, posredstvom mišljenja, u verbalni iskaz, i relevantnosti tog iskaza. Ideja je da se upotrebom hromatskog pisma posredstvom njegovih likovnih kvaliteta i apstraktnih vrednosti boje može suptilnije preneti stanje duha, odnosno da pisani iskazi na taj način mogu izraziti i ono što jezik ne može.
Izložba se sastoji od štampanih plakata koji prikazuju različite varijante pisma, od kojih se svaki nadovezuje na pojedinu Vitgenštajnovu misao. Korišćeni su nemački i srpski jezik, prvi za prikaz latinice, drugi za prikaz ćirilice. Celinu zaokružuje rad monumentalnih dimenzija koji prikazuje reč ERFAHRUNG (iskustvo, doživljaj) upotrebom velikih, raskošno obojenih slova, čija se boja duž rada postepeno menja. Pored toga, tu su i originalne skice korišćene za izradu familije hromatskih tipografskih pisama.
Ana Prodanović (Čačak, 1991), završila je osnovne i master studije na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, smer grafika i knjiga. Trenutno je na trećoj godini doktorskih studija na istom fakultetu. Radi kao asistent na Računarskom fakultetu, na smeru računarski dizajn. Od 2015. do 2018. godine bila je saradnik u nastavi na predmetu pismo na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Objavila je dve familije fontova na inostranom tržištu. Familija fontova „Obla“ višestruko je nagrađivan rad u zemlji i u inostranstvu, a prezentovan je i u publikaciji „Yearbook of Type“ izdavača Slanted (2018).