Fond časova: 3 časa predavanja + 3 časa vežbi

8 ESPB

Nastavnik: Ivan Elezović

Studenti se upoznaju sa konceptom fuzije više vrsta umetnosti a posebno sa standardima spajanja zvuka sa video materijalom. U generisanju muzike i zvuka koriste se savremeni programi: Peak za audio materijal i Final Cut Pro za video materijal. Nakon ispunjenih predispitnih obaveza i položenog ispita, student treba da je osposobljen za realizaciju multimedijalne produkcije na bazi spajanja audio i video materijala. Predmet Filmska muzička produkcija predstavlja kulminaciju studija dizajna zvuka u okviru studijskog programa Računarski dizajn.