Fond časova: 2 časa predavanja

6 ESPB

Nastavnik: Bojana Ćuk

Obrađuju se vremena (građenje i upotreba), fonetska, morfološka i sintaksička pravila. Ujedno se obrađuju i vrste reči, kao i pasiv. Studenti se susreću sa vokabularom vezanim za dizajn, slikarstvo, istoriju umetnosti, književnost i film. Obrađuju se i analiziraju kratke priče. Studenti spremaju prezentacije vezane za umetnost. Radi se na svim veštinama: čitanje i razumevanje teksta, slušanje i razumevanje, pisanje, dok se najveći akcenat stavlja na konverzaciju.