Bojana Ćuk (Valjevo, 1988) je diplomirala 2011. godine na Odseku za engleski jezik i književnost Filološkog fakultetu u Beogradu. Master studije je završila na istoim fakultetu 2012. godine (studijski program Jezik, književnost i kultura). Tema njenog master rada je bila „Creativity in the English Language Classroom through Additional Activities“.
Predavala je na svim nivoima konverzacije, uključujući i poslovni engleski u Narodnoj banci Srbije. Ima iskustva u radu sa osobama sa smetnjama u razvoju. Pripremala je studente za razgovore u Ambasadi Sjedinjenih Američih država u sklopu programa „Work and Travel“. Bila je angažovana u internacionalnoj školi, gde je kao nastavnik razredne nastave (classroom teacher) imala prilike da radi u jednoj multikulturalnoj i multijezičkoj sredini.
Bila je honorarni saradnik na Računarskom fakultetu 2016. godine, a od 2017. godine radi na istom fakultetu kao nastavnik engleskog jezika na studijskom programu Računarski dizajn. Član je ELTA udruženja nastavnika engleskog jezika i redovno pohađa seminare i konferencije koje doprinose njenom stručnom i profesionalnom razvoju.


Trenutno je angažovana na predmetima:

Engleski jezik 1
Engleski jezik 2
Engleski jezik 3
Engleski jezik 4